צור קשר

צור קשר

checked
בר שפותדלג על בר שפות
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תקנון תחרות קיץ-בייבי באזז

 

1.      הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"הפרס" – שובר ספא זוגי

"התחרות"- פעילות בה בעלי בתי מרקחת מצלמים את מדף התצוגה של בייבי באזז בבית המרקחת שלהם, שולחים את הצילום למספר טלפון נייד יעודי וצוות שופטים בוחר את הצילום המוצלח ביותר לדעתו אשר יזכה את שולחו בפרס.

"מספר הטלפון הייעודי": 054-7712216

"משתתף" כל בעל בית מרקחת מעל גיל 18, אשר בתקופת התחרות צילם את מדף תצוגת בייבי באזז שלו ושלח את התמונה למספר הטלפון הייעודי.

"עורכת התחרות" – כ.צ.ט בע"מ ח.פ. 510001886 (להלן: "כצט")

"פרטי קשר" – שם בעל בית המרקחת, מספר תעודת זהות, שם בית הרקחת וכתובתו, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

"תקופת התחרות" התקופה האמורה בסעיף 3 להלן.

2.      פרשנות

 

2.1.            בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות בכל מדיה שהיא, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

2.2.            החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

 

3.      תקופת התחרות

 

התחרות תיערך בין התאריכים 1.8.19-15.8.19.

עורכת התחרות תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 

4.      השתתפות בתחרות

 

4.1.            בתחרות יהיה רשאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים, והכל בתוך תקופת התחרות הקבועה בתקנון זה, כלהלן:

 

4.1.1.      בעל בית מרקחת פרטי פעיל מעל גיל 18;

4.1.2.      שלח למספר הטלפון הייעודי צילום מדף עם תצוגה של כל מוצרי סדרת בייבי באזז ופרטי קשר.

 

4.2.            השתתפות בתחרות על ידי משתתף מהווה הסכמה לאמור בתנאי תקנון זה.

 

4.3.            בכל מקרה בו יפר משתתף בתחרות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת התחרות ו\או ייחשד בהשתתפות בלתי הוגנת, תהיה עורכת התחרות רשאית לבטל את השתתפותו בתחרות ו/או זכייתו. משתתף בתחרות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת התחרות.

 

4.4.            היה ולדעת עורכת התחרות פרופיל המשתתף אינו אמין ו/או אינו נכון ו/או מעלה חשש לתרמית מכל סוג, תפסל השתתפותו של אותו משתתף בתחרות זו. ההחלטה בדבר פסילת משתתף כאמור תהא נתונה לעורכת התחרות בלבד ולא ניתן יהא לערער עליה. יובהר, כי באמור משום הטלת חובה על עורכת התחרות לבצע בדיקה יזומה של פרופיל המשתתף.

 

4.5.            עובדי עורכת התחרות ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה אינם רשאים להשתתף בתחרות.

 

5.      הליך התחרות

 

5.1.            מובהר כי עורכת התחרות אינה נושאת באחריות לכל תקלה ו/או אירוע במספר הטלפון הייעודי ו/או כל תקלה אחרת המונעת מכל משתתף להשתתף בתחרות.

 

5.2.            היה והתחרות תפגע ו/או לא תוכל לצאת אל הפועל או להמשיך להתקיים, רשאית עורכת התחרות לבטל את התחרות ולמשתתף ו/או לכל גורם אחר לא תקום כל תביעה ו/או טענה הנובעת מעצם ביטול התחרות אף אם זו החלה.

 

6.      בחירת הזוכה בתחרות

 

6.1.            בתום תקופת התחרות, ייבחר צוות שיפוט מטעם עורכת התחרות את התמונה הכי מוצלחת לדעתו מתוך כלל התמונות שהעלו המשתתפים וכן ידרג בסדר יורד שלוש תמונות נוספת למקרה בו תפסל מכל סיבה שהיא זכייתו של משתתף. המשתתף אשר הצילום ששלח דורג במקום הראשון יזכה בפרס.

 

6.2.            הודעה על הזכייה בפרס תשלח לזוכה עד ליום 01.10.19 למספר הטלפון באמצעותו שלח את הצילום לתחרות.

 

6.3.            עורכת התחרות תהיה רשאית לשנות את הליך בחירת הזוכה המפורט  לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בהודעה מוקדמת. המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מעורכת התחרות בגין כל שינוי שתבצע, מכל סיבה שהיא.

 

7.      איתור הזוכים

 

7.1.            הזוכה בתחרות יקבל שיחה לטלפון הנייד שלו ובה יקבל הודעה על זכייתו ויהיה עליו לפעול בהתאם להודעת הזכייה שתתקבל אצלו.

 

7.2.            עורכת התחרות תעשה מאמצים סבירים על מנת לאתר את המועמדים לזכייה באמצעות הודעה לתיבת המייל האישית. באם לא אותר המועמד לזכייה במשך פרק הזמן של 7 ימים ו/או שלא עמד בתנאי תקנון זה, תהיה עורכת התחרות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר אשר תמונתו דורגה שניה מבין התמונות המשתתפות בתחרות. עורכת התחרות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 

8.      הפרס

 

8.1.            הזכייה בפרס הינה אישית לזוכה בלבד, לאחר עמידה בכל תנאי התקנון והצגת  תעודת זהות בפני עורכת התחרות במועד ובמקום שנקבע לו.

 

 

8.2.            היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/ או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה עורכת התחרות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר אשר תמונתו דורגה שניה מבין התמונות המשתתפות בתחרות. בנוסף, תהא עורכת התחרות רשאית לבטל, בהתאם לשיקול דעתה, זכייתו של זוכה אשר לא אותר. זוכה שוויתר על הפרס או שלא עמד בתנאי תקנון זה או שזכייתו בוטלה עקב כך שלא אותר לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בגין אי קבלת הפרס.

 

8.3.            עורכת התחרות  שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ו\או לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת וללא אפשרות ערעור על כך.

 

8.4.            הזכייה בפרס במסגרת התחרות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה אלא בהסכמת עורכת התחרות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

8.5.            עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

 

8.6.            מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה, או מסירת פרטים אשר אינם מדויקים על ידי המשתתף, עלולה לפסול את המשתתף ו/או לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

 

8.7.            מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת התחרות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

8.8.            האחריות הבלעדית למימוש הפרס תחול על הזוכה בו, באופן בלעדי.

 

8.9.            עורכת התחרות אינה אחראית לכל מעשה ו\או מחדל של צד שלישי כלשהו, אם מימוש הזכייה כרוך בפעולה ו\או בהסכמה כלשהי מצדו.

 

8.10.        עורכת התחרות תהיה רשאית לפרסם את שמו ותמונות של הזוכה בפרס בכלל אמצעי המדיה העומדים לרשותה.

 

9.      כללי

 

9.1.            בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בתחרות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בתחרות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין, והוא פוטר באופן בלתי חוזר את עורכת התחרות ואת מפעילת האתר מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישורן או בעקיפין, עם התחרות ו/או הפרס, בלא יוצא מן הכלל.

 

9.2.            עורכת התחרות ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בתחרות, במישרין ו/או בעקיפין.

 

9.3.            למען הסר ספק, לאף משתתף בתחרות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת התחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתתף עקב פעולות כאמור.

 

9.4.            משך התחרות ייקבע ו\או ישונה על ידי עורכת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.

 

9.5.            עורכת התחרות רשאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאיה ואת הוראות תקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון כאמור בסעיף 9.10 להלן. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף .

 

9.6.            עורכת התחרות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

 

9.7.            עורכת התחרות ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב התחרות וכל הקשור בה ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או שימוש בפרס ו/או עקב השתתפותו בתחרות.

 

9.8.            למען הסר ספק, תקנון התחרות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

 

9.9.            הפרס כולל אך ורק את הקבוע בתקנון זה. עורכת התחרות לא תישא בכל הוצאה או תשלום אחרים, שלא נטלה על עצמה במפורש.

 

9.10.        כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם ההשתתפות בתחרות ו\או הזכייה יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. עורכת התחרות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המשתתפים נותנים בזאת אישור לעורכת התחרות ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין. עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

 

9.11.        תקנון התחרות יפורסם באתר טיפטיפות www.tiptipot.co.il למשך כל תקופת התחרות. כמו כן במהלך תקופת התחרות ובמשך 30 יום לאחריה, יהיה התקנון זמין לעיון המשתתפים במשרדי עורכת התחרות.

עבור לתוכן העמוד