צור קשר

צור קשר

checked
בר שפותדלג על בר שפות
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תקנון תחרות קיץ-בייבי באזז


1.      הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת התחרות" – כ.צ.ט בע"מ ח.פ. 510001886 (להלן: "כצט")

"מפעילת האתר" - חברת פרפל אינטראקטיב בע"מ.

"התחרות"- פעילות בה גולשים מצטלמים עם אחד ממוצרי טפטפים בייבי באזז, מעלים את הצילום לאתר התחרות, משתפים את הפוסט ומשתתפים בתחרות אשר הפרס לזוכה בה הוא טרמפולינה מקצועית בקוטר 2.44 דגם Jump pro 8

"משתתף" כל גולש שהעלה תמונה עם מוצר מסדרת בייבי באזז לעמוד הפייסבוק של טיפטיפות ושיתף את הפוסט.

"אתר התחרות" עמוד הפייסבוק של טיפטיפת חלב מבית טיפטיפות שכתובתו היא www.facebook.com/tiptipot  

"הפרס" - טרמפולינה מקצועית בקוטר 2.44 דגם Jump pro 8

"פייסבוק" – הרשת החברתית facebook אשר כתובת האינטרנט שלה הוא www.facebook.comץ

"תקופת התחרות" התקופה האמורה בסעיף 3 להלן.

2.      פרשנות


2.1.            בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות בכל מדיה שהיא, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

2.2.            החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

 

3.      תקופת התחרות

 

3.1.            התחרות תיערך בין התאריכים 16.4.19-15.5.19  .

 

3.2.            מובהר בזאת כי עורכת התחרות תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.


4.      השתתפות בתחרות

 

4.1.            בתחרות יהיה רשאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים, והכל בתוך תקופת התחרות הקבועה בתקנון זה, כלהלן:

 

4.1.1.      בעל חשבון חבר פעיל בפייסבוק;

4.1.2.      העלה לאתר התחרות תמונה שלו עם מוצר מסדרת בייבי באזז

 

4.2.            השתתפות בתחרות על ידי הגולש \ משתתף מהווה הסכמה לאמור בתנאי תקנון זה.

 

4.3.            בכל מקרה בו יפר משתתף בתחרות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת התחרות או מפעילת האתר ו\או ייחשד בהשתתפות בלתי הוגנת, יהיו עורכת התחרות ו/או מפעילת האתר רשאיות לבטל את השתתפותו בתחרות ו/או זכייתו. משתתף בתחרות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת התחרות ו/או מפעילת האתר כאמור לעיל.


5.      השתתפות בתחרות

 

5.1.            בתחרות יהיה רשאי להשתתף כל אדם העומד בתנאים המצטברים הבאים במסגרת תקופת התחרות: גולש שיש לו חשבון פייסבוק, מגיל 18 ומעלה אשר נתן מרצונו החופשי את הסכמתו לתנאי התקנון (להלן: "המשתתף").  

 

5.2.            אישור המשתתפים יינתן על ידי העלאת תמונה לעמוד "טיפטיפת חלב מבית טיפטיפות" אשר עומדת בתנאי התחרות. היה ולדעת עורכת התחרות פרופיל המשתתף בדף הפייסבוק האישי שלו אינו אמין ו/או אינו נכון ו/או מעלה חשש לתרמית מכל סוג, תפסל השתתפותו של אותו משתתף בתחרות זו, ואולם יובהר כי פסילת משתתף כאמור, תהא נתונה לעורכי התחרות בלבד ולא ניתן יהא לערער עליה. יובהר כי באמור משום הטלת חובה על עורכת התחרות ו/או מפעילת האתר לבצע בדיקה יזומה של פרופיל המשתתף.

 

5.3.            עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת התחרות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף .

 

5.4.            בכל מקרה בו יפר משתתף בתחרות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת התחרות ו/או מפעילת האתר, הן תהיינה רשאיות לבטל את השתתפותו בתחרות ו/או את זכייתו. משתתף בתחרות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגדן כאמור לעיל.

 

5.5.            עובדי מפעילת האתר ו/או עורכת התחרות ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה אינם רשאים להשתתף בתחרות.


6.      הליך התחרות

 

6.1.            עורכת  התחרות אינה חייבת לאשר את השתתפותו של כל משתתף בתחרות והינה רשאית  למנוע השתתפותו של כל גולש בתחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי אין באמור משום הטלת חובה מצד עורכת התחרות או מפעילת האתר לאתר ו/או לנתר ו/או למנוע ו/או להסיר תוכן שהועלה על ידי המשתתף.

 

6.2.            מובהר כי מפעילת האתר ועורכת התחרות אינן נושאות באחריות לכל תקלה ו/או אירוע באתר התחרות אשר אינו בשליטתן הבלעדית לרבות אירועים ו/או תקלות טכניות באתר פייסבוק ו/או תקלות הנובעות מרשת האינטרנט ו/או כל תקלה אחרת המונעת מכל משתתף להשתתף בתחרות ו/או מכל צד שלישי.

 

6.3.            היה ואתר פייסבוק יחליט על הורדת התחרות ו/או היה והתחרות תפגע ו/או לא תוכל לצאת אל הפועל או להמשיך להתקיים, רשאית "עורכת התחרות" לבטל את התחרות ולמשתתף ו/או לכל גורם אחר לא תקום כל תביעה ו/או טענה הנובעת מעצם ביטול התחרות אף אם זו החלה.


7.      הזוכה

 

7.1.            בחירת זוכה בתחרות:

 

7.2.            בתום תקופת התחרות, ייבחר צוות שיפוט את התמונה הכי מוצלחת לדעתו  מתוך כלל התמונות שהעלו המשתתפים.

 

7.3.            עורכת התחרות תפרסם עד ליום 01.6.19 באתר התחרות את שם הזוכה בפרס.

 

7.4.            עורכת התחרות תהיה רשאית לשנות את הליך בחירת הזוכה המפורט בסעיפים 7.2 לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בהודעה מוקדמת. המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מעורכת התחרות בגין כל שינוי שתבצע, מכל סיבה שהיא.


8.      איתור הזוכים

 

8.1.            הזוכה בתחרות יקבל הודעה על זכייתו ישירות לתיבת הדואר האישית של משתמשי הפייסבוק (תיבת ה-Inbox) או לתיבת המייל האישית שלו  במידה וזו מצוינת בדף המידע האישי של המשתתף ויהיה עליו לפעול בהתאם להודעת הזכייה שתתקבל אצלו. בנוסף, שמות הזוכים יפורסמו בדף הפייסבוק של עורכת התחרות.

 

8.2.            עורכת התחרות תעשה את מרב המאמצים על מנת לאתר את המועמדים לזכייה באמצעות הודעה לתיבת ה-Inbox האישית שלהם בפייסבוק או לתיבת המייל האישית. באם לא אותר המועמד לזכייה במשך פרק הזמן של 7 ימים ו/או שלא עמד בתנאי תקנון זה, ייבחר המועמד הבא אחריו. עורכת התחרות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.


9.      הפרס

 

9.1.            בנוסף על האמור בס"ק 8.2 לעיל, עורכת התחרות תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו ולא יהיו לו טענות ו\או דרישות כלשהן כלפי עורכת התחרות בגין אבדן הזכות.

 

9.2.            הזכייה בפרס הינה אישית לזוכה בלבד, לאחר עמידה בתנאים הבאים:

 

9.2.1.      הזוכה הציג תעודת זהות בפני עורכת התחרות במועד ובמקום שנקבע לו;

9.2.2.      עמידה בכל תנאי התקנון.

 

9.3.            למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/ או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה עורכת התחרות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שוויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

 

9.4.            עורכת התחרות  שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ו\או לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת, וללא אפשרות ערעור על כך.

 

9.5.            הזכייה בפרס במסגרת התחרות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה אלא בהסכמת עורכת התחרות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

9.6.            עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

 

9.7.            מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה, או מסירת פרטים אשר אינם מדויקים על ידי המשתתף, עלולה לפסול את המשתתף ו/או לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

 

9.8.            מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת התחרות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

9.9.            האחריות הבלעדית למימוש הפרס תחול על הזוכה בו, באופן בלעדי.

 

9.10.        עורכת התחרות אינה אחראית לכל מעשה ו\או מחדל של צד שלישי כלשהו, אם מימוש הזכייה כרוך בפעולה ו\או בהסכמה כלשהי מצדו.

 

9.11.        עורכת התחרות תהיה רשאית לפרסם את שמו ותמונות של הזוכה בפרס בכלל אמצעי המדיה העומדים לרשותה.


10.  כללי

 

10.1.        בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בתחרות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בתחרות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין, והוא פוטר באופן בלתי חוזר את עורכת התחרות ואת מפעילת האתר מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישורן או בעקיפין, עם התחרות ו/או הפרס, בלא יוצא מן הכלל.

 

10.2.        עורכת התחרות ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמן אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בתחרות, במישרין ו/או בעקיפין.

 

10.3.        למען הסר ספק, לאף משתתף בתחרות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו עורכת התחרות ו/או מפעילת האתר עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

 

10.4.        משך התחרות, לרבות מספר ימי התחרות אשר בהן תתנהל התחרות, ייקבעו ו\או ישונו, על ידי עורכת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.

 

10.5.        עורכת התחרות רשאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

10.6.        עורכת התחרות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

 

10.7.        עורכת התחרות ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמן אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב התחרות וכל הקשור בה ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או שימוש בפרס ו/או עקב השתתפותו בתחרות ו/או נזק שנגרם במהלך התחרות.

 

10.8.        למען הסר ספק, תקנון התחרות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

 

10.9.        הפרס כולל אך ורק את הקבוע בתקנון זה. "עורכת התחרות" לא תישא בכל הוצאה או תשלום אחרים, שלא נטלה על עצמה במפורש.

 

10.10.    כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם ההשתתפות בתחרות ו\או הזכייה יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. עורכת התחרות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המשתתפים נותנים בזאת אישור לעורכת התחרות  ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין. עורכת התחרות  ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

 

10.11.    למען הסר ספק, בעצם העלאת תמונה באתר נותן הגולש הסכמה בלתי חוזרת לעורכת התחרות  לשלוח לו עדכונים שוטפים הנוגעים ל"טיפטיפת חלב מבית טיפטיפות", אשר יתפרסמו ישירות על גבי דף הבית של הגולש בפייסבוק.

 

10.12.    לעורכת התחרות  אין קשר לתכנים המופיעים בפורטלים ו/או באתרים בהם מתפרסמת התחרות ו/או מתפרסם לינק לפעילות ולא תהיה לה כל אחריות בקשר לאמור שם.

 

10.13.    תקנון התחרות יפורסם בעמוד התחרות באתר וימצא בכל תקופת התחרות וכן חודש ימים לאחריה במשרדי עורכת התחרות  והוא יהא פתוח לעיון הציבור.

עבור לתוכן העמוד